санаторій мошногірясанаторії черкаської областісанаторій мошногір'я
 

Титульний аркуш

 

            Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Головний лiкар

 

 

 

Гулий Вiктор Якович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

 

МП

23.04.2013

 

(дата)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Річна інформація емітента цінних паперів

за 2012 рік

 

1. Загальні відомості

 

1.1. Повне найменування емітента

            Приватне акцiонерне товариство "Санаторiй "Мошногiр'я"

1.2. Організаційно-правова форма емітента

            Приватне акціонерне товариство

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

            02782314

1.4. Місцезнаходження емітента

            19625, Україна, Черкаська обл., Черкаський район р-н, с. Будище, вул.Шевченка, 38

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента

            (0472) 45-28-21, (0472) 45-21-58

1.6. Електронна поштова адреса емітента

            moshny@inbox.ru

 

2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

 

2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

23.04.2013

 

(дата)

2.2. Річна інформація опублікована у

77 Бюлетень. Цiннi папери України

 

23.04.2013

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

2.3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

moshnohirya.ck.ua

в мережі Інтернет

23.04.2013

 

(адреса сторінки)

 

(дата)


Зміст

            Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації

1. Основні відомості про емітента:

 

    а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

X

    б) інформація про державну реєстрацію емітента

X

    в) банки, що обслуговують емітента

X

    г) основні види діяльності

X

    ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

X

    д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств

 

    е) інформація про рейтингове агентство

 

    є) інформація про органи управління емітента

 

2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

 

3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

 

4. Інформація про посадових осіб емітента:

 

    а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

    б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

X

6. Інформація про загальні збори акціонерів

X

7. Інформація про дивіденди

 

8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

 

9. Відомості про цінні папери емітента:

 

    а) інформація про випуски акцій емітента

X

    б) інформація про облігації емітента

 

    в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

 

    г) інформація про похідні цінні папери

 

    ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду

 

    д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів

 

10. Опис бізнесу

 

11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:

 

    а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

    б) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

    в) інформація про зобов'язання емітента

X

    г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

 

    ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції

 

12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів

 

13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

X

14. Інформація про стан корпоративного управління

X

15. Інформація про випуски іпотечних облігацій

 

16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

 

    а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

 

    б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

 

    в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

 

    г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

 

    ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року

 

17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

 

18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

 

19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

 

20. Основні відомості про ФОН

 

21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

 

22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

 

23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

 

24. Правила ФОН

 

25. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

X

26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, що проводились у звітному році (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії)

X

27. Аудиторський висновок

X

28. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності

 

29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

 

30. Примітки:

У зв'язку з тим, що згiдно вимог законодавства ПрАТ"Санаторiй"Мошногiр'я" не зобов'язано здiйснювати рейтингову оцiнку, послугами рейтингово агенства товариство не користувалось та рейтингова оцiнка не здiйснювалась.Аудиторський висновок проведений станом на 31.12.2012 р. аудиторською фiрмою "ДДА" вiд 11.02.2013 року.Товариство не належить до будь-яких об'єднань пiдприємств. Товариством не було зареєстровано випуску облiгацiй,iнших цiнних паперiв та похiдних цiнних паперiв, тому iнформацiя не надається.Iнформацiя, щодо виданих сертифiкатiв цiнних паперiв не надається, тому,що цiннi папери товариства iснують у бездокументарнiй формi..Сертифiкати ФОН товариством не випускались. Фiнансова звiтнiсть товариства складається за нацiональними стандартами бухгалтерського облiку, вiдповiдно до законодавства.

Iнформацiя про обсяги виробництва та собiвартiсть реалiзованої продукцiї не заповнюється, так. як товариство незаймається переробною, добувною промисловiстю тарозподiлом електроенергiї та газу.

Цiльовi облiгацiї, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi, не випускалися.ПрАТ "Санаторiй "Мошногiр'я"  згiдно рiшення НКЦПФР №1632 вiд 20.11.2012 року в звiтi за 2012 рiк нерозкриває слiдуючi пункти:2.Iнформацiю про засновникiв та/або учасникiв емiтента та кiлькiсть i вартiсть акцiй (розмiру часток , паїв).3.Iнформацiю про чисельнiсть працiвникiв та оплату їх працi.7.Iнформацiю про дивiденди.8.Iнформацiю про юридичних осiб,послугами яких користується емiтент.10. Опис бiзнесу.12.Iнформацiю про гарантiї третьої особи за кожним випуском боргових цiнних паперiв.

 


3. Основні відомості про емітента

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

3.1.1. Повне найменування

            Приватне акцiонерне товариство "Санаторiй "Мошногiр'я"

3.1.2. Скорочене найменування (за наявності)

            ПрАТ "Санаторiй "Мошногiр'я"

3.1.3. Організаційно-правова форма

            Приватне акціонерне товариство

3.1.4. Поштовий індекс

            19625

3.1.5. Область, район

            Черкаська обл. Черкаський район р-н

3.1.6. Населений пункт

            с. Будище

3.1.7. Вулиця, будинок

            вул.Шевченка, 38

3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента

3.2.1. Серія і номер свідоцтва

            ААВ№801837

3.2.2. Дата державної реєстрації

            31.01.2006

3.2.3. Орган, що видав свідоцтво

            Черкаська районна державна адмiнiстрацiя Черкаської областi

3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.)

            2 430 000

3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.)

            2 430 000

3.3. Банки, що обслуговують емітента

3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

            ПАТ КБ "Приватбанк"

3.3.2. МФО банку

            354347

3.3.3. Поточний рахунок

            26001057000310

3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

            -

3.3.5. МФО банку

            -

3.3.6. Поточний рахунок

            -

3.4. Основні види діяльності

            86.10 - Дiяльнiсть лiкарняних закладiв

            - - -

            - - -

3.5. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

Вид діяльності

Номер ліцензії (дозволу)

Дата видачі

Державний орган, що видав

Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)

1

2

3

4

5

Медична практика

600576

18.07.2012

МОЗ України

-

Опис

Лiцензiя непотребує продовження термiну дiї .

 

6. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

6.1.1. Посада

            Головний лiкар

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Гулий Вiктор Якович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

            НС 222912 30.01.1997 Чекаським РВ УМВС України в Черкаськiй областi

6.1.4. Рік народження

            1951

6.1.5. Освіта

            Вища медична

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

            32

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

            Український  НДI кардiологiї iм. Стражесько -  клiнiчний ординатор.

6.1.8. Опис

            До компетенцiї Головного лiкаря належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової ради.

Головний лiкар Товариства в межах покладених на нього повноважень:

1. забезпечує виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової ради Товариства;

2. розпоряджається майном Товариства в межах, встановлених чинним законодавством України, цим Статутом та внутрiшнiми документами Товариства;

3. приймає рiшення про доцiльнiсть вчинення значних правочинiв (укладення договорiв) з подальшим зверненням для надання вiдповiдного дозволу Загальними зборами або Наглядовою радою;

4. розробляє та затверджує поточнi фiнансово-господарськi плани i оперативнi завдання Товариства та забезпечує їх реалiзацiю;

5. реалiзує основнi напрямки дiяльностi Товариства, визначенi Наглядовою радою та Загальними зборами акцiонерiв;

6. розробляє бiзнес-плани,  програми  фiнансово-господарської  дiяльностi Товариства вiдповiдно до основних напрямкiв дiяльностi Товариства, затверджених Загальними зборами;

7. розробляє плани розвитку Товариства, а також плани розподiлу прибутку Товариства, якi погоджуються Наглядовою радою та затверджуються Загальними зборами, а також затверджує плани поточної дiяльностi;

8. вирiшує питання органiзацiї виробництва, постачання, збуту, фiнансування, кредитування (за погодженням з Наглядовою Радою), розрахункiв, облiку й звiтностi, ефективного витрачання коштiв, трудового розпорядку та внутрiшнього контролю;

9. подає Наглядовiй радi вимоги про необхiднiсть скликання позачергових Загальних зборiв;

10. розпоряджається коштами фондiв Товариства у межах своїх повноважень i вiдповiдно до рiшень Загальних зборiв та в цiлях, визначених вiдповiдними рiшеннями та/або внутрiшнiми Положеннями про фонди Товариства у разi їх затвердження;

11. органiзовує ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства;

12. органiзовує впровадження у виробництво нової технiки i прогресивних методiв господарювання, створює органiзацiйнi й економiчнi передумови для високопродуктивної працi Товариства;

13. органiзовує виконання виробничих програм, договiрних та iнших зобов'язань Товариства;

14. бере участь у реалiзацiї планiв та заходiв щодо навчання персоналу Товариства;

15. налагоджує юридичне, економiчне, бухгалтерське та iнформацiйне забезпечення дiяльностi Товариства;

16. органiзує пiдготовку матерiалiв i пропозицiй для розгляду Загальними зборами акцiонерiв та Наглядовою радою Товариства;

17. звiтує перед Загальними зборами акцiонерiв та Наглядовою радою з питань своєї дiяльностi;

18. за узгодженням з Наглядовою радою призначає на посаду та звiльняє керiвникiв фiлiй та представництв Товариства та їх заступникiв;

19. забезпечує проведення аудиторських перевiрок дiяльностi Товариства у випадках, визначених Законом та цим Статутом;

20. встановлює за погодженням з Наглядовою радою змiсту та обсягу конфiденцiйної iнформацiї та комерцiйної таємницi Товариства та забезпечує їх захист;

21. з урахуванням вимог, встановлених чинним законодавством та цим Статутом, надає зацiкавленим особам (у тому числi - незалежному аудитору) iнформацiю та документи, що стосуються Товариства;

22. подає до Наглядової ради пропозицiй щодо участi Товариства в iнших юридичних особах;

23. затверджує символiку Товариства, знаки для товарiв та послуг та iншi реквiзити i ознаки Товариства, якi потребують затвердження;

24. за узгодженням з Наглядовою радою вирiшує питання про списання безнадiйних активiв Товариства;

25. визначає органiзацiйну структуру Товариства вiдповiдно до загальних вимог, ухвалених Наглядовою радою (крiм прийняття рiшень про створення фiлiй та представництв Товариства);

26. затверджує положення про структурнi пiдроздiли Товариства (крiм положень про фiлiї, представництва, про службу внутрiшнього аудиту);

27. затверджує внутрiшнi документи чи приймає окремi рiшення з питань дiяльностi Товариства (зокрема, дотримання лiцензiйних вимог, забезпечення оперативної господарської дiяльностi), крiм тих, якi згiдно з цим Статутом або внутрiшнiми Положеннями належать до компетенцiї iнших органiв Товариства;

28. координує роботу фiлiй, представництв, затверджує їх плани та кошториси та контролює виконання покладених на них завдань;

29. призначає внутрiшнi ревiзiї, перевiрки, iнвентаризацiї та службовi розслiдування;

30. розглядає матерiали ревiзiй та перевiрок, звiтiв керiвникiв структурних пiдроздiлiв i фiлiй Товариства та приймає рiшень за ними;

31. приймає рiшення про пред'явлення претензiй та позовiв вiд iменi Товариства;

32. вирiшує будь-якi iншi питання поточної дiяльностi Товариства i виконує iншi функцiї, крiм тих, якi цим Статутом вiднесено до компетенцiї iнших органiв Товариства.

6. Головний лiкар Товариства надiлений наступними повноваженнями:

6.1. без довiреностi здiйснює дiї вiд iменi Товариства у вiдносинах з юридичними та фiзичними особами, органами державної влади та управлiння;

6.2. має право першого пiдпису у фiнансових документах Товариства;

6.3. укладає та органiзовує реалiзацiю договорiв (угод, контрактiв) та iнших правочинiв, видає довiреностi, вiдкриває в банках поточнi основнi та додатковi, валютнi та iншi рахунки.

6.3.1. Правочини, якi цим Статутом не вiднесенi до категорiї значних, можуть бути укладенi та пiдписанi Директором без отримання дозволу (погодження) вiд Наглядової ради або Загальних зборiв.

6.3.2. Значнi правочини можуть бути укладенi та пiдписанi Головним лiкарем Товариства тiльки у разi наявностi позитивного рiшення про вчинення такого правочину Наглядової ради або Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, або рiшення Загальних зборiв про попереднє схвалення такого значного правочину.

6.3.3. Значним є наступнi правочини:

"          правочини, ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить бiльше 10 (десяти) вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;

"          правочини щодо вiдчуження, передачi в заставу або обтяження iншим способом нерухомого майна Товариства та/або основних засобiв Товариства та iнших активiв Товариства (у тому числi товарiв), земельної дiлянки, що належить Товариству;

"          правочини щодо отримання Товариством кредиту або позики, незалежно вiд суми такого кредиту (позики) та вартостi майна, що повиннi бути переданi в заставу для забезпечення повернення кредиту (позики);

"          правочини щодо здiйснення Товариством поручительства за третiх осiб, незалежно вiд суми зобов'язання;

"          правочини, термiн реалiзацiї (виконання) яких перевищує 12 календарних мiсяцiв.

6.3.4. Якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства, рiшення про вчинення (попереднє схвалення) такого правочину приймається Загальними зборами акцiонерiв.

6.4. забезпечує пiдготовку та реалiзацiю управлiнських рiшень всiх пiдроздiлiв лiнiйно-функцiональної структури управлiння Товариством;

6.5. укладає вiд iменi Товариства колективний договiр iз трудовим колективом;

6.6. забезпечує кадрову полiтику Товариства;

6.7. у встановленому чинним законодавством i цим Статутом порядку укладає i припиняє iндивiдуальнi трудовi договори з працiвниками Товариства, його фiлiй i представництв;

6.8. встановлює умови оплати працi працiвникiв (з урахуванням вiдповiдних рiшень Загальних зборiв та Наглядової ради);

6.9. застосовує до працiвникiв заходи заохочення й стягнення;

6.10. органiзує здiйснення вiйськового облiку та мобiлiзацiйної пiдготовки;

6.11. забезпечує виконання заходiв з охорони працi;

6.12. забезпечує виконання заходiв протипожежної безпеки;

6.13. органiзує виконання екологiчних програм;

6.14. виконує iншi функцiї, що випливають iз цього Статуту та рiшень Загальних зборiв акцiонерiв Товариства i Наглядової ради;

6.15. несе вiдповiдальнiсть за збитки Товариства.

7. Головний лiкар Товариства звiтує Загальним зборам i Наглядовiй Радi та органiзовує виконання їх рiшень.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Стаж керiвної роботи 32 рiк, на iнших пiдприємствах не працює.

 

6.1.1. Посада

            Головний бухгалтер

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Пiхота Валентина Володимирiвна

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

            НЄ 033928 28.12.2001 РВ УМВС України в Черкаськiй областi

6.1.4. Рік народження

            1956

6.1.5. Освіта

            Вища економiчна

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

            24

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

            Санаторiй "Свiтанок" -  бухгалтер.

6.1.8. Опис

            Головний бухгалтер здiйснює методичне керiвництво та забезпечує рацiональну органiзацiю бухгалтерського облiку i звiтностi на пiдприємствi. Контролює роботу, спрямовану на забезпечення суворого дотримання штатної, фiнансової та касової дисциплiни, кошторисiв адмiнiстративно-господарських  та iнших витрат.

Стаж керiвної роботи 24 роки. На iнших пiдприємствах не працює.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

 

6.1.1. Посада

            економiст, Голова Наглядової ради.

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Левченко Надiя Михайлiвна

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

            НС 593747 10.03.1999 Соснiвським РВ УМВС України в Черкаськiй областi

6.1.4. Рік народження

            1959

6.1.5. Освіта

            Середньоспецiальна

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

            6

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

            "Санаторiй "мошногiр'я" - економiст.

6.1.8. Опис

            Виконує обов'язки Голови Наглядової ради товариства, винагорода не виплачувалась.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.На iнших пiдприємствах не працює.

Стаж керiвної роботи 6 рокiв. На iнших пiдприємствах не працює.

. До компетенцiї Наглядової ради Товариства належить:

1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;

2) пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв;

3) прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених цим Законом України "Про акцiонернi товариства";

4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;

5) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;

6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;

7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом України "Про акцiонернi товариства";

8) обрання  Головного лiкаря Товариства в разi дострокового припинення його повноважень;

9) затвердження умов контракту, який укладатиметься з Головним лiкарем, встановлення розмiру його винагороди;

10) прийняття рiшення про тимчасове вiдсторонення Головного лiкаря вiд здiйснення повноважень;

11) обрання особи, що буде здiйснювати повноваження Головного лiкаря пiд час його вiдсутностi, тимчасової непрацездатностi або у разi тимчасового вiдсторонення;

12) обрання та припинення повноважень Голови i членiв iнших органiв Товариства (крiм Головного лiкаря);

13) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства";

14) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;

15) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного частиною другою статтi 30 Закону України "Про акцiонернi товариства";

16) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв акцiонерiв вiдповiдно до частини першої статтi 35 Закону України "Про акцiонернi товариства" та мають право на участь у загальних зборах вiдповiдно до статтi 34 Закону України "Про акцiонернi товариства";

17) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб;

18) вирiшення питань, передбачених роздiлом XVI Закону України "Про акцiонернi товариства", в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;

19) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв (правочинiв, ринкова вартiсть майна або послуг, що є їх предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;

20) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;

21) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;

22) прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;

23) надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до статтi 65 Закону України "Про акцiонернi товариства";

24) прийняття рiшення про передачу коштiв, майна та нематерiальних активiв Товариства в оплату корпоративних прав у разi участi Товариства в iнших товариствах, об'єднаннях пiдприємств та установах.

 

 

6.1.1. Посада

            Завiдуючий гаражем - член Наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Давиденко Анатолiй Олександрович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

            НС 262906 28.03.1997 Черкаським РВ УМВС України в Черкаськiй областi

6.1.4. Рік народження

            1961

6.1.5. Освіта

            спецiальна

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

            6

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

            "Санаторiй "Мошногiр'я" - завiдуючий гаражем.

6.1.8. Опис

            Виконує обов'язки члена Наглядової ради, винагорода не виплачувалась.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Стаж керiвної роботи 6 рокiв. На iнших пiдприємствах не працює.

. До компетенцiї Наглядової ради Товариства належить:

1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;

2) пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв;

3) прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених цим Законом України "Про акцiонернi товариства";

4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;

5) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;

6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;

7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом України "Про акцiонернi товариства";

8) обрання  Головного лiкаря Товариства в разi дострокового припинення його повноважень;

9) затвердження умов контракту, який укладатиметься з Головним лiкарем, встановлення розмiру його винагороди;

10) прийняття рiшення про тимчасове вiдсторонення Головного лiкаря вiд здiйснення повноважень;

11) обрання особи, що буде здiйснювати повноваження Головного лiкаря пiд час його вiдсутностi, тимчасової непрацездатностi або у разi тимчасового вiдсторонення;

12) обрання та припинення повноважень Голови i членiв iнших органiв Товариства (крiм Головного лiкаря);

13) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства";

14) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;

15) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного частиною другою статтi 30 Закону України "Про акцiонернi товариства";

16) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв акцiонерiв вiдповiдно до частини першої статтi 35 Закону України "Про акцiонернi товариства" та мають право на участь у загальних зборах вiдповiдно до статтi 34 Закону України "Про акцiонернi товариства";

17) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб;

18) вирiшення питань, передбачених роздiлом XVI Закону України "Про акцiонернi товариства", в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;

19) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв (правочинiв, ринкова вартiсть майна або послуг, що є їх предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;

20) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;

21) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;

22) прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;

23) надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до статтi 65 Закону України "Про акцiонернi товариства";

24) прийняття рiшення про передачу коштiв, майна та нематерiальних активiв Товариства в оплату корпоративних прав у разi участi Товариства в iнших товариствах, об'єднаннях пiдприємств та установах.

 

 

6.1.1. Посада

            Бухгалтер, член Наглядової ради.

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Грiцишiна Валентина Анатолiївна

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

            НС 401707 10.12.1997 Черкаський РВ УМВС України в Черкаськiй областi

6.1.4. Рік народження

            1962

6.1.5. Освіта

            середньоспецiальна

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

            6

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

            "Санаторiй "Мошногiр'я" - бухгалтер.

6.1.8. Опис

            Виконує обов'язки члена Наглядової ради, винагороди не отримувала.

На iнших пiдприємствах не працює. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.Стаж керiвної роботи 6 рокiв.

. До компетенцiї Наглядової ради Товариства належить:

1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;

2) пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв;

3) прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених цим Законом України "Про акцiонернi товариства";

4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;

5) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;

6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;

7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом України "Про акцiонернi товариства";

8) обрання  Головного лiкаря Товариства в разi дострокового припинення його повноважень;

9) затвердження умов контракту, який укладатиметься з Головним лiкарем, встановлення розмiру його винагороди;

10) прийняття рiшення про тимчасове вiдсторонення Головного лiкаря вiд здiйснення повноважень;

11) обрання особи, що буде здiйснювати повноваження Головного лiкаря пiд час його вiдсутностi, тимчасової непрацездатностi або у разi тимчасового вiдсторонення;

12) обрання та припинення повноважень Голови i членiв iнших органiв Товариства (крiм Головного лiкаря);

13) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства";

14) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;

15) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного частиною другою статтi 30 Закону України "Про акцiонернi товариства";

16) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв акцiонерiв вiдповiдно до частини першої статтi 35 Закону України "Про акцiонернi товариства" та мають право на участь у загальних зборах вiдповiдно до статтi 34 Закону України "Про акцiонернi товариства";

17) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб;

18) вирiшення питань, передбачених роздiлом XVI Закону України "Про акцiонернi товариства", в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;

19) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв (правочинiв, ринкова вартiсть майна або послуг, що є їх предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;

20) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;

21) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;

22) прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;

23) надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до статтi 65 Закону України "Про акцiонернi товариства";

24) прийняття рiшення про передачу коштiв, майна та нематерiальних активiв Товариства в оплату корпоративних прав у разi участi Товариства в iнших товариствах, об'єднаннях пiдприємств та установах.

 

 

6.1.1. Посада

            Касир-ревiзор

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Тарасенко Тетяна Михайлiвна

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

            НЕ 045960 14.02.2002 Черкаський РВ УМВС України в Черкаськiй областi.

6.1.4. Рік народження

            1960

6.1.5. Освіта

            Середньо-спецiальна

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

            2

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

            "Санаторiй "Мошногiр'я" - касир.

6.1.8. Опис

            Виконує обов'язки Ревiзора, винагорода не виплачувалась.

На iнших пiдприємствах не працює. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Ревiзор вiдповiдно до покладених на нього завдань контролює та перевiряє фiнансово-господарську дiяльнiсть Головного лiкаря Товариства, додержання останнiм вимог чинного законодавства України, Статуту Товариства та внутрiшнiх нормативних актiв, зокрема:

"          фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства, його фiлiй, представництв, дочiрнiх пiдприємств;

"          виконання встановлених Загальними зборами акцiонерiв планiв та основних напрямкiв дiяльностi Товариства;

"          виконання рiшень Головного лiкаряз питань фiнансово-господарської дiяльностi i їх вiдповiднiсть чинному законодавству й Статуту Товариства;

"          виконання договiрних зобов'язань Товариства;

"          вжиття Головним лiкарем заходiв по недопущенню непродуктивних витрат, а у разi їх наявностi - ужиття вiдповiдних заходiв до безпосереднiх винуватцiв;

"          виконання рiшень по усуненню недолiкiв, що виявленi попередньою ревiзiєю;

"          правильнiсть ведення бухгалтерського облiку i звiтностi, достовiрнiсть вiдображених у них вiдомостей;

"          стан розрахункiв по акцiях з акцiонерами, дотримання прав їх власникiв щодо правил розподiлу прибутку, передбаченого установчими документами, по оплатi акцiй акцiонерами;

"          вiрнiсть розрахункiв i дотримання термiнiв перерахувань до бюджету податкiв, а також вiрнiсть розрахункiв iз банкiвськими установами;

"          вiрнiсть визначення розмiру Статутного капiталу Товариства i вiдповiдної кiлькостi акцiй, що випускаються, рух Статутного капiталу;

"          використання коштiв резервного та iнших фондiв Товариства, що формуються за рахунок прибутку;

"          сплату акцiонерами встановлених вiдсоткiв за несвоєчасну оплату акцiй, що ними купуються;

"          стан каси й майна Товариства.

 

 


6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

Прості іменні

Прості на пред’явника

Привілейо-вані іменні

Привілейо-вані на пред'явника

Головний лiкар

Гулий Вiктор Якович

НС 222912 30.01.1997 Чекаським РВ УМВС України в Черкаськiй областi

24.11.2006

4 284 416

44,0783

4 284 416

0

0

0

Головний бухгалтер

Пiхота Валентина Володимирiвна

НЄ 033928 28.12.2001 РВ УМВС України в Черкаськiй областi

24.11.2006

4 171 566

42,9173

4 171 566

0

0

0

економiст, Голова Наглядової ради.

Левченко Надiя Михайлiвна

НС 593747 10.03.1999 Соснiвським РВ УМВС України в Черкаськiй областi

24.11.2006

15 834

0,1629

15 834

0

0

0

Завiдуючий гаражем - член Наглядової ради

Давиденко Анатолiй Олександрович

НС 262906 28.03.1997 Черкаським РВ УМВС України в Черкаськiй областi

23.11.2006

143 288

1,4742

143 288

0

0

0

Бухгалтер, член Наглядової ради.

Грiцишiна Валентина Анатолiївна

НС 401707 10.12.1997 Черкаський РВ УМВС України в Черкаськiй областi

21.11.2006

0

0

0

0

0

0

Касир - ревiзор

Тарасенко Тетяна Михайлiвна

НЕ 045960 14.02.2002 Черкаський РВ УМВС України в Черкаськiй областi.

21.11.2006

0

0

0

0

0

0

Усього

8 615 104

88,6327

8 615 104

0

0

0

7. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

Прості іменні

Прості на пред'явника

Привілейо-вані іменні

Привілейо-вані на пред'явника

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

Прості іменні

Прості на пред'явника

Привілейо-вані іменні

Привілейо-вані на пред'явника

Гулий Вiктор Якович

НС 222912 30.01.1997 Черкаський РВ УМВС України в Черкаськiй областi

24.11.2006

4 284 416

44,0783

4 284 416

0

0

0

Пiхота Валентина Володимирiвна

НЄ 033928 28.12.2001 РВ УМВС України в Черкаськiй областi

24.11.2006

4 171 566

42,9173

4 171 566

0

0

0

Усього

8 455 982

86,9956

8 455 982

0

0

0

 


8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів

чергові

позачергові

X

 

Дата проведення

27.04.2012

Кворум зборів

88,6328

Опис

Порядок денний:

 1. Обрання голови та секретаря зборiв. Затвердження регламенту загальних зборiв. Обрання лiчильної комiсiї зборiв.

 2. Звiт Головного лiкаря про результати фiнансово - господарської дiяльностi товариства за 2011 рiк.

 3. Звiт Наглядової ради товариства за 2011 рiк.

 4. Звiт Ревiзора товариства 2011 рiк. Затвердження висновку Ревiзора.

 5. Затвердження рiчного звiту та балансу товариства за 2011 рiк, затвердження розподiлу прибутку (покриття збиткiв) за 2011 рiк.

 6. Визначення типу товариства. Затвердження Статуту товариства в новiй редакцiї.

 7. Вiдкликання та обрання Виконавчого органу товариства.

 8. Вiдкликання та обрання Наглядової ради товариства.

 9. Вiдкликання та обрання Ревiзора товариства.

1. Обрання голови та секретаря зборiв. Затвердження регламенту загальних зборiв.  Обрання  лiчильної комiсiї зборiв.

Слухали:  Головного лiкаря Гулого Вiктора Яковича, який повiдомив, що для роботи загальних зборiв акцiонерiв необхiдно обрати голову та секретаря загальних зборiв, членiв лiчильної комiсiї та затвердити регламент загальних зборiв.

Запропоновано обрати:

Головою зборiв -  Гулого Вiктора Яковича;

Секретарем зборiв -  Левченко Надiю Михайлiвну;

 

Лiчильну комiсiю у складi:

Голова  - Пiхота Валентина Володимирiвна

Секретар  - Тарасенко Тетяна Михайлiвну

 

Пiдрахунок голосiв здiйснює Лiчильна комiсiя.

 

Затвердити наступний Регламент зборiв:

- надати виступаючим по всiм питанням Порядку денного - до 10 хв.,

- вiдвести на обговорення питань Порядку денного - до 5 хв.,

- на виступи, довiдки - до 3 хв.

            Iнших пропозицiй, зауважень та коригувань вiд акцiонерiв, якi беруть участь у зборах не надiйшло.

Пропозицiя винесена на голосування шляхом пiдняття рук.

Результати голосування:

Кiлькiсть голосiв акцiонерiв,

що беруть участь у голосуваннi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8615104           

Голосiв          100,00%

вiд присутнiх на зборах

Голосувало "За" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8615104

           

Голосiв          100%

вiд присутнiх на зборах

Голосувало "Проти" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    0            Голосiв         

вiд присутнiх на зборах

"Утримались" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    0            Голосiв          %

вiд присутнiх на зборах

Пiдсумки голосування:

Кiлькiсть  голосiв, поданих  "ЗА" прийняття  рiшення: 8615104 голосiв, що становить 100 % вiд  загальної кiлькостi голосiв осiб, якi беруть участь у зборах.

            Прийнято: Обрати  Головою зборiв - Гулого Вiктора Яковича;

              Секретарем зборiв - Левченко  Надiю Михайлiвну;

Лiчильну комiсiю у складi:

                                             Голова  - Пiхота Валентина Володимирiвна

         Секретар  - Тарасенко Тетяна Михайлiвна

Пiдрахунок голосiв здiйснює Лiчильна комiсiя.

Затвердити наступний Регламент зборiв:

- надати виступаючим по всiм питанням Порядку денного - до 10 хв.,

- вiдвести на обговорення питань Порядку денного - до 5 хв.,

- на виступи, довiдки - до 3 хв.

 

2. Звiт головного лiкаря про результати фiнансово - господарської дiяльностi товариства за 2011 рiк.

 

Слухали: Головного лiкаря Гулого Вiктора Яковича, який доповiв присутнiм про результати фiнансово-господарської дiяльностi товариства у 2011 роцi.  Доповiдь додається.

До доповiдача запитань та пропозицiй вiд акцiонерiв не надiйшло.

Пропозицiя:  Звiт Головного лiкаря ЗАТ "Санаторiй "Мошногiр`я" про результати фiнансово-господарської дiяльностi за 2011 рiк затвердити.

Iнших пропозицiй, зауважень та коригувань вiд акцiонерiв не надiйшло.

            Пропозицiя винесена на голосування.

Результати голосування:

Кiлькiсть голосiв акцiонерiв,

що беруть участь у голосуваннi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8615104           

Голосiв          100,00%

вiд присутнiх на зборах

Голосувало "За" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8615104

           

Голосiв          100%

вiд присутнiх на зборах

Голосувало "Проти" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    0            Голосiв         

вiд присутнiх на зборах

"Утримались" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    0            Голосiв          %

вiд присутнiх на зборах

Пiдсумки голосування:

Кiлькiсть  голосiв, поданих  "ЗА" прийняття  рiшення:8615104, що становить 100 % вiд  загальної кiлькостi голосiв осiб, якi беруть участь у зборах.

            Прийнято: Звiт Головного лiкаря  ЗАТ "Санаторiй "Мошногiр`я" про результати фiнансово-господарської дiяльностi за 2011 рiк затвердити.

Рiшення прийняте

           

3. Звiт Наглядової ради товариства за 2011 рiк.

 

Слухали:  Голову Наглядової ради  Левченко Надiю Михайлiвну, яка доповiла присутнiм  про дiяльнiсть Наглядової ради ЗАТ  "Санаторiй "Мошногiр`я"  за 2011 рiк. Доповiдь додається.

До доповiдача запитань та пропозицiй вiд акцiонерiв не надiйшло.

Пропозицiя: Звiт Наглядової ради  товариства за 2011 рiк затвердити.

Iнших пропозицiй, зауважень, коригувань  вiд акцiонерiв не надiйшло.

            Пропозицiя винесена на голосування.

Результати голосування:

Кiлькiсть голосiв акцiонерiв,

що беруть участь у голосуваннi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8615104           

Голосiв          100,00%

вiд присутнiх на зборах

Голосувало "За" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

8615104       

Голосiв          100%

вiд присутнiх на зборах

Голосувало "Проти" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    0            Голосiв         

вiд присутнiх на зборах

"Утримались" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    0            Голосiв          %

вiд присутнiх на зборах

 

Пiдсумки голосування:

Кiлькiсть  голосiв, поданих  "ЗА" прийняття  рiшення: 8615104 , що становить 100% вiд  загальної кiлькостi голосiв осiб, якi беруть участь у зборах.

            Прийнято: Звiт Наглядової ради  товариства за 2011 рiк затвердити.

Рiшення прийняте.

 

4. Звiт Ревiзора товариства за 2011 рiк. Затвердження висновку Ревiзора.

 

Слухали  Ревiзора Тарасенко Тетяну Михайлiвну , яка доповiла присутнiм акцiонерам, що за звiтний перiод  ревiзором не виявлено фактiв порушення фiнансової та господарської дисциплiни.         

Пропозицiя: Звiт Ревiзора  та висновок Ревiзора ЗАТ "Санаторiй "Мошногiр`я" за 2011 рiк  затвердити.

Iнших пропозицiй, зауважень, коригувань  вiд акцiонерiв не надiйшло.

            Пропозицiя винесена на голосування.

Результати голосування:

Кiлькiсть голосiв акцiонерiв,

що беруть участь у голосуваннi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8615104           

Голосiв          100,00%

вiд присутнiх на зборах

Голосувало "За" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8615104

           

Голосiв          100%

вiд присутнiх на зборах

Голосувало "Проти" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    0            Голосiв         

вiд присутнiх на зборах

"Утримались" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    0            Голосiв          %

вiд присутнiх на зборах

 

Пiдсумки голосування:

Кiлькiсть  голосiв, поданих  "ЗА" прийняття  рiшення:8615104 голосiв, що становить100 % вiд  загальної кiлькостi голосiв осiб, якi беруть участь у зборах.

Прийнято Звiт  Ревiзора  та висновок Ревiзора ЗАТ "Санаторiй "Мошногiр`я " за 2011 рiк  затвердити .

Рiшення прийняте.

 

5. Затвердження рiчного звiту та балансу товариства за  2011 рiк, затвердження розподiлу прибутку (покриття збиткiв) за 2011 рiк.

Слухали: Головного бухгалтера товариства  Пiхоту Валентину Володимирiвну, яка ознайомила присутнiх акцiонерiв з даними бухгалтерської фiнансової звiтностi. За результатами фiнансово-господарської дiяльностi товариством отримано прибуток в сумi 135,00.тис.грн. 

 Бухгалтерська фiнансова звiтнiсть товариства за 2011 рiк додається.

 Пропозицiя: Рiчний баланс та звiт про фiнансовi результати  товариства за 2011 рiк затвердити. Прибуток отриманий вiд результатiв фiнансово-господарської дiяльностi за 2011 рiк в сумi 135,00  тис. грн. направити на розвиток товариства.

Iнших пропозицiй, зауважень, коригувань  вiд акцiонерiв не надiйшло.

            Пропозицiя винесена на голосування.

Результати голосування:

Кiлькiсть голосiв акцiонерiв,

що беруть участь у голосуваннi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8615104           

Голосiв          100,00%

вiд присутнiх на зборах

Голосувало "За" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8615104

           

Голосiв          100%

вiд присутнiх на зборах

Голосувало "Проти" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    0            Голосiв         

вiд присутнiх на зборах

"Утримались" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    0            Голосiв          %

вiд присутнiх на зборах

 

Пiдсумки голосування:

Кiлькiсть  голосiв, поданих  "ЗА" прийняття  рiшення: 8615104голосiв, що становить100 % вiд  загальної кiлькостi голосiв осiб, якi беруть участь у зборах.

           

Прийнято: Рiчний баланс та звiт про фiнансовi результати  товариства за 2011 рiк затвердити. Прибуток отриманий вiд результатiв фiнансово-господарської дiяльностi за 2011 рiк в сумi 135,00  тис. грн. направити на розвиток товариства.

Рiшення прийняте.

 

6. Визначення типу товариства. Затвердження Статуту товариства в новiй редакцiї.

 

Слухали: Голову зборiв Гулого Вiктора Яковича, який доповiв присутнiм акцiонерам, товариства вiдповiдно до статтi 5 ЗУ "Про акцiонернi товариства" акцiонернi товариства за типом подiляються на публiчнi акцiонернi товариства та приватнi акцiонернi товариства. Кiлькiсний склад приватного акцiонерного товариства не може перевищувати 100 акцiонерiв. Кiлькiсний склад публiчного акцiонерного товариства 100 i бiльше акцiонерiв. На дату проведення загальних зборiв акцiонерiв кiлькiсний склад закритого акцiонерного товариства "Санаторiй "Мошногiр`я" складає16  акцiонерiв.

Голова зборiв Гулого Вiктора Яковича доповiв присутнiм що в зв`язку з визначенням типу товариства "приватне акцiонерне товариство" необхiдно затвердити нову редакцiю Статуту акцiонерного товариства у вiдповiднiсть до вимог статтi 13 Закону України "Про акцiонернi товариства" та ознайомила з проектом нової редакцiї Статуту.

 

Пропозицiя: Враховуючи кiлькiсний склад акцiонерiв Визначити  тип товариства Приватне акцiонерне товариство "Санаторiй "Мошногiр`я". Головному лiкарю ПрАТ "Санаторiй "Мошногiр`я", делегувати право пiдпису Статуту товариства в редакцiї затвердженiй рiшенням  загальних зборiв акцiонерiв вiд 27 квiтня.2012 року.

Доручити  головному лiкарю товариства ПрАт "Санаторiй "Мошногiр`я", особисто або  через представника товариства на пiдставi  виданої  довiреностi забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацiю Статуту товариства  в новiй редакцiї, затвердженiй рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв 27 квiтня 2012 року. Статут вступає в дiю з дня його державної реєстрацiї.

Iнших пропозицiй, зауважень та коригувань вiд акцiонерiв не надiйшло.

            Пропозицiя винесена на голосування.

Результати голосування:

Кiлькiсть голосiв акцiонерiв,

що беруть участь у голосуваннi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8615104           

Голосiв          100,00%

вiд присутнiх на зборах

Голосувало "За" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

8615104       

Голосiв          100%

вiд присутнiх на зборах

Голосувало "Проти" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    0            Голосiв         

вiд присутнiх на зборах

"Утримались" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    0            Голосiв          %

вiд присутнiх на зборах

Пiдсумки голосування:

Кiлькiсть  голосiв, поданих  "ЗА" прийняття  рiшення:8615104 голосiв, що становить 100 % вiд  загальної кiлькостi голосiв осiб, якi беруть участь у зборах.

            Прийнято: Визначити  тип товариства Приватне акцiонерне товариство "Санаторiй "Мошногiр`я". Головному лiкарю ПрАТ "Санаторiй "Мошногiр`я", делегувати право пiдпису Статуту товариства в редакцiї затвердженiй рiшенням  загальних зборiв акцiонерiв вiд 27 квiтня.2012 року.

Доручити  головному лiкарю товариства ПрАт "Санаторiй "Мошногiр`я", особисто або  через представника товариства на пiдставi  виданої  довiреностi забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацiю Статуту товариства  в новiй редакцiї, затвердженiй рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв 27 квiтня 2012 року. Статут вступає в дiю з дня його державної реєстрацiї.

 

Рiшення прийняте.

 

7. Вiдкликання та обрання Виконавчого органа товариства.

Слухали:  Голову зборiв Гулого Вiктора Яковича, який доповiв , що в зв`язку з втратою чинностi Статуту закритого акцiонерного товариства "Санаторiй "Мошногiр`я" та затвердженням Статуту  приватного акцiонерного товариства виникає потреба вiдкликання виконавчого органу закритого акцiонерного товариства "Санаторiй "Мошногiр`я" та обранням виконавчого органу ПрАТ  "Санаторiй "Мошногiр`я". 

 

Пропозицiя: 

             Вiдкликати  виконавчий орган ЗАТ "Санаторiй "Мошногiр`я"- головного лiкаря, персонально:

№ п/п П.I.Б

1          Гулого Вiктора Яковича

 

Обрати: Головним лiкарем  ПрАТ "Санаторiй "Мошногiр`я"персонально з одночасним попереднiм схваленням вартостi значних правочинiв, що можуть бути укладенi Головним лiкарем товариства на сукупну вартiсть 10 000 000 гривень, необхiдних для забезпечення безперебiйної господарської дiяльностi товариства. 

            ПIБ

1          Гулого Вiктора Яковича

     Доручити головi Наглядової ради укласти  договiр з Головним лiкарем.

 

Результати голосування:

 

             Вiдкликати  виконавчий орган ЗАТ "Санаторiй "Мошногiр`я"- головного лiкаря, персонально:

 

№ п/п ПIБ     посада           Результати голусування

                                    За        проти Утримались

1          Гулого Вiктора Яковича   Головного лiкаря    8615104        0            0

 

Обрати: Головним лiкарем  ПрАТ "Санаторiй "Мошногiр`я"персонально, та попередньо схвалити значнi правочини, що можуть бути укладенi Головним лiкарем товариства на сукупну вартiсть 10 000 000 гривень:

            ПIБ     Кiлькiсть кумулятивних голосiв, вiдданих акцiонерами (представниками акцiонерiв) за кожного кандидата

1          Гулого Вiктора Яковича   8615104

Пiдсумки голосування:

Кiлькiсть   голосiв, поданих:

  "ЗА" прийняття  рiшення про вiдкликання .

 8615104  голосiв, що становить100 % вiд загальної  кiлькостi голосiв осiб, якi беруть участь у зборах.

Кiлькiсть кумулятивних  голосiв, поданих  "ЗА" прийняття  рiшення про обрання Головним лiкарем Гулого Вiктора Яковича. - 8615104 кумулятивних голосiв , що становить   100 % вiд  загальної кiлькостi голосiв осiб, якi беруть участь у зборах.

Прийнято:

             Вiдкликати  виконавчий орган ЗАТ "Санаторiй "Мошногiр`я"- головного лiкаря, персонально:

№ п/п П.I.Б

1          Гулого Вiктора Яковича

 

Обрати: Головним лiкарем  ПрАТ "Санаторiй "Мошногiр`я"персонально:

            ПIБ

1          Гулого Вiктора Яковича

     Доручити головi Наглядової ради укласти  договiр з Головним лiкарем.

Рiшення прийняте.

 

 

8. Вiдкликання та обрання Наглядової ради товариства.

 

 Слухали: Голову зборiв Гулого Вiктора Яковича, який доповiв присутнiм, що в зв`язку з визначенням типу товариства та затвердженням нової редакцiї Статуту приватного акцiонерного товариства необхiдно вiдкликати Наглядову раду закритого акцiонерного товариства "Санаторiй "Мошногiр`я" та обрати Наглядову раду приватного акцiонерного товариства "Санаторiй "Мошногiр`я"

Пропозицiя: 

Вiдкликати Наглядову  раду ЗАТ "Санаторiй "Мошногiр`я" персонально:

№ п/п П.I.Б

1          Голову Наглядової ради - Левченко Надiю Михайлiвну

2          Члена Наглядової ради -       Давиденко Анатолiй Олександрович

3          Члена Наглядової ради -       Грiцишина Валентина Анатолiївна

 

Обрати: Наглядову раду ПрАТ"Санаторiй "Мошногiр`я"  в такому складi:

№ п/п П.I.Б

1          Голову Наглядової ради - Левченко Надiю Михайлiвну

2          Члена Наглядової ради   -     Давиденко Анатолiй Олександрович

3          Члена Наглядової ради -       Грiцишина Валентина Анатолiївна

Результати голосування:

Вiдкликати  Наглядову раду ЗАТ "Санаторiй "Мошногiр`я"  персонально:

№ п/п ПIБ     посада           Результати голусування

                                    За        Проти Утримались

1          Левченко Надiя Михайлiвна        Голова НР     8615104        0            0

2          Давиденко Анатолiй Олександрович    Член НР         8615104            0          0

3          Грiцишина Валентина Анатолiївна        Член НР         8615104            0          0

 

 

 

Обрати: Наглядову раду ПрАТ"Санаторiй "Мошногiр`я" в такому складi:

            Перелiк кандидатiв у члени органу акцiонерного товариства            Кiлькiсть кумулятивних голосiв, вiдданих акцiонерами (представниками акцiонерiв) за кожного кандидата

1          Левченко Надiя Михайлiвна        8615104

2          Давиденко Анатолiй Олександрович    8615104

3          Грiцишина Валентина Анатолiївна        8615104

           

Доручити Ревiзору товариства  укласти Договiр з членами Наглядової ради.

 

Пiдсумки голосування:

Кiлькiсть   голосiв, поданих

  "ЗА" прийняття  рiшення про вiдкликання голови й членiв наглядової ради:8615104 щодо вiдкликання Левченко Надiю Михайлiвну;  8615104 щодо вiдкликання Давиденка Анатолiя Олександровича 8615104 щодо   вiдкликання Грiцишину Валентину Анатолiївну, що становить 100 % вiд  загальної кiлькостi  голосiв осiб, якi беруть участь у зборах.

Кiлькiсть кумулятивних  голосiв, поданих  "ЗА" прийняття  рiшення про обрання наглядової ради: 8615104кумулятивних голосiв  щодо обрання головою  Наглядової ради Левченко Надiю Михайлiвну ,8615104 кумулятивних голосiв, щодо обрання членом  Наглядової ради Давиденко Анатолiя Олександровича

, 8615104 кумулятивних голосiв щодо обрання членом Наглядової ради Грiцишину Валентину Анатолiївнуу, разом 25845312 кумулятивних голосiв, що становить 100 % вiд  загальної кiлькостi кумулятивних голосiв осiб, якi беруть участь у зборах.

Прийнято:

Вiдкликати Наглядову  раду ЗАТ "Санаторiй "Мошногiр`я" персонально:

№ п/п П.I.Б

1          Голову Наглядової ради - Левченко Надiю Михайлiвну

2          Члена Наглядової ради -       Давиденко Анатолiй Олександрович

3          Члена Наглядової ради -       Грiцишина Валентина Анатолiївна

 

Обрати: Наглядову раду ПрАТ"Санаторiй "Мошногiр`я"  в такому складi:

№ п/п П.I.Б

1          Голову Наглядової ради - Левченко Надiю Михайлiвну

2          Члена Наглядової ради   -     Давиденко Анатолiй Олександрович

3          Члена Наглядової ради -       Грiцишина Валентина Анатолiївна

Доручити Ревiзору товариства укласти Договiр з членами Наглядової ради.

 

               Рiшення прийняте.

 

9. Вiдкликання  та обрання Ревiзора товариства.

 

Слухали:  Голову зборiв Гулого Вiктора Яковича, який доповiв присутнiм, що в зв`язку з визначенням типу товариства та затвердженням нової редакцiї  Статуту приватного акцiонерного товариства нам необхiдно вiдкликати Ревiзора закритого акцiонерного товариства "Санаторiй "Мошногiр`я" та обрати Ревiзора приватного акцiонерного товариства "Санаторiй "Мошногiр`я"

 

Пропозицiя:            

 

 

 

Вiдкликати Ревiзора ЗАТ "Санаторiй "Мошногiр`я"  персонально:

№ п/п П.I.Б

1          Тарасенко Тетяну Михайлiвну

 

 

Обрати: Ревiзора ПрАТ  "Санаторiй "Мошногiр`я"

            Перелiк кандидатiв у члени органу акцiонерного товариства

1          Тарасенко Тетяну Михайлiвну

Доручити головному лiкарю укласти  договiр з Ревiзором.

Результати голосування:

Вiдкликати Ревiзора:

№ п/п ПIБ     посада           Результати голусування

                                    За        Проти Утримались

1          Тарасенко Тетяну Михайлiвну    Ревiзор          8615104        0            0

 

Обрати: Ревiзором

            Перелiк кандидатiв у члени органу акцiонерного товариства            Кiлькiсть кумулятивних голосiв, вiдданих акцiонерами (представниками акцiонерiв) за кожного кандидата

1                  Тарасенко Тетяну Михайлiвну        8615104

Пiдсумки голосування:

Кiлькiсть   голосiв, поданих 

"ЗА" прийняття  рiшення про вiдкликання Ревiзора ЗАТ "Санаторiй "Мошногiр`я" Тарасенко Тетяну Михайлiвну 8615104 голосiв, що становить 100 % вiд  загальної кiлькостi голосiв осiб, якi беруть участь у зборах.

Кiлькiсть кумулятивних голосiв, поданих  "ЗА" прийняття  рiшення про обрання Ревiзора ПрАТ "Санаторiй "Мошногiр`я" Тарасенко Тетяну Михайлiвну 8615104кумулятивних голосiв, що становить 100 % вiд  загальної кiлькостi кумулятивних голосiв осiб, якi беруть участь у зборах.

Прийнято:

 

Вiдкликати Ревiзора ЗАТ "Санаторiй "Мошногiр`я"  персонально:

№ п/п П.I.Б

1          Тарасенко Тетяну Михайлiвну

 

Обрати: Ревiзора ПрАТ  "Санаторiй "Мошногiр`я"

            Перелiк кандидатiв у члени органу акцiонерного товариства

1          Тарасенко Тетяну Михайлiвну

Доручити головному лiкарю укласти  договiр з Ревiзором.

 

Рiшення прийняте.

 

 

 


11. Відомості про цінні папери емітента

11.1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного папера

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість (грн.)

Кількість акцій (штук)

Загальна номінальна вартість (грн.)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

20.07.2006

324/1/06

ДКЦПФР

UA2304381005

Акція проста документарна іменна

Документарні іменні

0,25

9 720 000

2 430 000

100

Опис

Торгiвля цiнними паперами на внутрiшньому та зовнiшньому ринку не здiйснювалась.Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй №324/1/06 вiд 20.07.2006 року, анулюється в зв'язку з переведенням документарної форми iснування акцiй у бездокументарну.

30.11.2010

1112/1/10

ДКЦПФР

UA4000107759

Акція проста бездокументарна іменна

Бездокументарні іменні

0,25

9 720 000

2 430 000

100

Опис

Торгiвля акцiями товариства на бiржових ринках не здiйснюється. Заяви, щодо лiстингу у 2011 роцi, товариство не подавало.

30.11.2010

1112/1/10

НКЦПФР

UA4000107759

Акція проста бездокументарна іменна

Бездокументарні іменні

0,25

9 720 000

2 430 000

100

Опис

Торгiвля акцiями товариства на бiржових ринках не здiйснюється. Заяви, щодо лiстингу у 2012 роцi, товариство не подавало.

 


13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис. грн.)

Орендовані основні засоби (тис. грн.)

Основні засоби, всього (тис. грн.)

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

1. Виробничого призначення:

2 453

2 484

0

0

2 453

2 484

  будівлі та споруди

2 077

2 202

0

0

2 077

2 202

  машини та обладнання

87

72

0

0

87

72

  транспортні засоби

64

35

0

0

64

35

  інші

225

175

0

0

225

175

2. Невиробничого призначення:

0

0

0

0

0

0

  будівлі та споруди

0

0

0

0

0

0

  машини та обладнання

0

0

0

0

0

0

  транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

  інші

0

0

0

0

0

0

Усього

2 453

2 484

0

0

2 453

2 484

Опис

Сума первiсної  вартостi основних засобiв на кiнець звiтного перiоду 4922 тис. грн. Залишкова вартiсть на кiнець звiтного перiоду 2484 тис. грн. Знос на кiнець звiтного перiоду  (2438) тис. грн.

 

13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)

2 014

3 127

Статутний капітал (тис.грн.)

2 430

2 430

Скоригований статутний капітал (тис.грн.)

2 430

2 430

Опис

Розкриття iнформацiї за видами активiв вiдповiдає вимогам встановленим нацiональними П(С)БО та мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi.Вартiсть чистих активiв  товариства 2014 т.грн  менше розмiру Статутного капiталу       ( 2430 т.грн ) i в цiй частинi не вiдповiдає вимогам  чинного законодавства з цього питання.

Висновок

Вартiсть чистих активiв пiдприємства вiдповiдає вимогам законодавства.

 

13.3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов’язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн.)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

200

X

X

у тому числі:

 

ПАТ "ЕРСТЕБАНК"

28.12.2012

200

25

28.12.2013

Зобов’язання за цінними паперами

X

0

X

X

у тому числі:

 

за облігаціями (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за векселями (всього)

X

0

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):

X

0

X

X

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

0

X

X

Податкові зобов'язання

X

101

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

0

X

X

Інші зобов'язання

X

462

X

X

Усього зобов'язань

X

763

X

X

Опис

Зобов'язання поточнi, реальнi. Заборгованiсть по заробiтнiй платi i страхуванню в межах мiсячної.  Зобов'язання товариства в сумi  763 т.грн складаються iз короткострокових кредитiв банкiв - 200 т.грн, заборгованостi за роботи,товари та послуги - 159 т.грн, з оплати працi та страхування - 354 т.грн, по розрахунках з бюджетом - 37 т.грн , одержаних авансiв - 10 т.грн  та iншi - 3  т.грн

 

15. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події

Дата оприлюднення Повідомлення у стрічці новин

Вид інформації

1

2

3

13.03.2012

21.03.2012

Відомості про проведення загальних зборів

27.04.2012

28.04.2012

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

 

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

 

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2010

1

0

2

2011

1

0

3

2012

1

0

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в останніх загальних зборах?

 

Так

Ні

Реєстраційна комісія

X

 

Акціонери

 

X

Реєстратор

 

X

Депозитарій

 

X

Інше (запишіть)

Реєстрацiю акцiонерiв для участi взагальних зборах здiснювали уповноваженi акцiонери.

 

Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів та/або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

 

Так

Ні

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

 

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

X

 

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

 

Так

Ні

Підняттям карток

 

X

Бюлетенями (таємне голосування)

X

 

Підняттям рук

 

X

Інше (запишіть)

Контроль за ходом реєстрацiї акцiонерiв здiснювали акцiонери, якi володiють акцiями у сукупностi бiльше нiж 10%.

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році?

 

Так

Ні

Реорганізація

 

X

Внесення змін до статуту товариства

 

X

Прийняття рішення про зміну типу товариства

 

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

 

X

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства

 

X

Обрання голови та членів наглядової ради, прийняття рішення про припинення їх повноважень

 

X

Обрання голови та членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень

 

X

Інше (запишіть)

Затвердження рiчного звiту та балансу товариства за 2010 рiк. Вiдкликання та обрання Виконавчого органу товариства.

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?  ні

 

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

 

Який склад наглядової ради (за наявності)?

 

(осіб)

Кількість членів наглядової ради

3

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві

1

Кількість представників держави

0

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій

0

Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій

0

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб

0

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?  3

 

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

 

Так

Ні

Стратегічного планування

X

 

Аудиторський

 

X

З питань призначень і винагород

 

X

Інвестиційний

 

X

Інше (запишіть)

У складi Наглядової ради iнших комiтетiв не створено.

Інше (запишіть)

У складi Наглядової ради iнших комiтетiв не створено.

 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з акціонерами? (так/ні)  ні

 

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

 

Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

 

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

 

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

 

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

X

 

Інше (запишіть)

У товариствi не створено спецiальну посаду, що вiдповiдає за роботу з акцiонерами,

 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

 

Так

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

X

 

Знання у сфері фінансів і менеджменту

X

 

Особисті якості (чесність, відповідальність)

X

 

Відсутність конфлікту інтересів

X

 

Граничний вік

 

X

Відсутні будь-які вимоги

 

X

Інше (запишіть)

Вимоги до членiв Наглядової ради у товариствi : чеснiсть, вiдповiдальнiсть, неконфлiктнiсть,досвiд роботи в галузi, знання у сферi фiнансiв.

 

X

 

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

 

Так

Ні

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства

 

X

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками

 

X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)

 

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена

X

 

Інше (запишіть)

Нового члена Наглядової ради обрано не було.

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію? (так/ні)  так

Кількість членів ревізійної комісії 1 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?  3

 

Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань правління?

 

Загальні збори акціонерів

Засідання наглядової ради

Засідання правління

Члени правління (директор)

так

так

так

Загальний відділ

ні

ні

ні

Члени наглядової ради (голова наглядової ради)

ні

ні

ні

Юридичний відділ (юрист)

ні

ні

ні

Секретар правління

ні

ні

ні

Секретар загальних зборів

ні

ні

ні

Секретар наглядової ради

ні

ні

ні

Корпоративний секретар

ні

ні

ні

Відділ або управління, яке відповідає за роботу з акціонерами

ні

ні

ні

Інше (запишіть)

Пiхота Валентина Володимирiвна - головний бухгалтер.

так

так

так

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

 

Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Не належить до компетенції жодного органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

так

так

так

ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

так

так

так

ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу або бюджету

так

ні

ні

ні

Обрання та відкликання голови правління

так

ні

ні

ні

Обрання та відкликання членів правління

так

ні

ні

ні

Обрання та відкликання голови наглядової ради

так

так

ні

ні

Обрання та відкликання членів наглядової ради

так

ні

ні

ні

Обрання та відкликання голови та членів ревізійної комісії

так

ні

ні

ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів правління

ні

ні

ні

ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради

ні

ні

ні

ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів правління

ні

ні

ні

ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

так

ні

ні

ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій

так

так

ні

ні

Затвердження аудитора

так

ні

ні

ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

ні

ні

так

ні

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні)  так

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні)  так

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

 

Так

Ні

Положення про загальні збори акціонерів

 

X

Положення про наглядову раду

 

X

Положення про виконавчий орган (правління)

 

X

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

 

X

Положення про ревізійну комісію

 

X

Положення про акції акціонерного товариства

 

X

Положення про порядок розподілу прибутку

 

X

Інше (запишіть)

 

 

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

 

Інформація розповсюджується на загальних зборах

Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів

Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві

Копії документів надаються на запит акціонера

Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства

Фінансова звітність, результати діяльності

так

так

так

так

так

Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу

так

так

ні

ні

ні

Інформація про склад органів управління товариства

так

так

так

так

ні

Статут та внутрішні документи

так

ні

так

так

ні

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення

так

ні

так

так

ні

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства

ні

ні

ні

ні

ні

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку? (так/ні)  ні

 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

 

Так

Ні

Не проводились взагалі

 

X

Менше ніж раз на рік

 

X

Раз на рік

X

 

Частіше ніж раз на рік

 

X

 

Який орган приймав рішення про затвердження аудитора?

 

Так

Ні

Загальні збори акціонерів

 

X

Наглядова рада

 

X

Правління або директор

X

 

Інше (запишіть)

Рiшення про затвердження зовнiшнього аудитора було прийнято Виконавчим органом.

 

Чи змінювало акціонерне товариство аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні)  ні

 

З якої причини було змінено аудитора?

 

Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень

 

X

Не задовольняли умови договору з аудитором

 

X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

 

X

Інше (запишіть)

Аудитора протягом трьох рокiв не було змiнено.

 

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

 

Так

Ні

Ревізійна комісія

X

 

Наглядова рада

X

 

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

 

X

Стороння компанія або сторонній консультант

 

X

Перевірки не проводились

 

X

Інше (запишіть)

ФIiнансово-господарську дiяльнiсть товариства перевiряли: ПФУ в Черкаськiй областi, Фонд зайнятостi, ФСС з тимчасової втрати працездатностi.

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?

 

Так

Ні

З власної ініціативи

X

 

За дорученням загальних зборів

 

X

За дорученням наглядової ради

 

X

За зверненням виконавчого органу

 

X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів

 

X

Інше (запишіть)

Ревiзор проводила перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi товариства з власної iнiцiативи.

 

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні)  так

 

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

 

Так

Ні

Випуск акцій

 

X

Випуск депозитарних розписок

 

X

Випуск облігацій

 

X

Кредити банків

X

 

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

 

X

Інше (запишіть)

Товариство протягом наступних трьох рокiв залучати iнвестицiї не планує.

 

X

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором

 

Так, плануємо розпочати переговори

 

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році

 

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років

 

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років

X

Не визначились

 

 

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились)  ні

 

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України, протягом останніх трьох років? (так/ні)  ні

 

З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України (далі - особа)?

 

Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень особи

 

X

Не задовольняли умови договору з особою

 

X

Особу змінено на вимогу:

 

 

акціонерів

 

X

суду

 

X

Інше (запишіть)

Особу, яка веде облiк прав власностi на акцiї у депозитарнiй системi України, змiнено не було.

 

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні)  ні

 

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: У сферi корпоративного управлiння товариство користується Статутом.

 

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні)  ні; укажіть яким чином його оприлюднено: Iнформацiю про прийняття акцiонерним товариством кодексу корпоративного управлiння не опрелюднено, тому що товариство не має власного кодексу.

 

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року:

Товариство не дотримується принципiв кодексу корпоративного управлiння, тому що його не має.

 

Звіт про корпоративне управління

 

1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи

Оздоровлення.

 

2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичних осіб - прізвища, імена та по батькові), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміну їх складу за рік

Власники iстотної участi, що здiйснюють контроль за товариством, вiдсутнi.

 

3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг

Членами Налядової ради та Виконавчого органу фiнансової установи не порушувались внутрiшнi правила, шкоди заподiяно не було.

 

4. Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або про відсутність таких заходів

Органами державної влади до фiнансової установи та членiв її Наглядової ради та Виконавчого органу не було застосовано жодного заходу впливу.

 

5. Вкажіть на наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або про відсутність такої системи

В товариствi система управлiння ризиками вiдсутня.

 

6. Вкажіть інформацію щодо результатів функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку

Протягом року внутрiшнiй контроль дiяльностi товариства проводила ревiзiйна комiсiя. Результати дiяльностi  товариства вiдображенi у фiнансовiй звiтностi сформованi з дотриманням Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку.

 

7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність

Протягом року вiдчуження активiв в обсязi, що перевищує встановлений у статутi товариства розмiр, не проводилось.

 

8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір

Активи товариства протягом року не оцiнювались, купiвля-продаж не планується.

 

9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року (така інформація не є комерційною таємницею), або про їх відсутність

Iнформацiя про операцiї з пов'язаними особами вiдсутня.

 

10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку

Iнформацiя про використанi рекомендацiї органiв, якi здiйснюють державне регулювання ринкiв фiнансових послуг, щодо аудиторського висновку, вiдсутня.

 

11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові)

Зовнiшнiй аудитор Наглядової ради товариства, протягом року, не призначався.

 

12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема:

            загальний стаж аудиторської діяльності

            Зовнiшнiй аудитор не залучався.

            кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі

            Послугами зовнiшнього аудитора не користувались.

            перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року

            Iншi аудиторськi послуги не надавались.

            випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора

            Конфлiктнi ситуацiї у дiяльностi зовнiшнього та внутрiшнього аудитора не виникали.

            ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти років

            Ротацiї аудиторiв у фiнансовiй установi протягом п'яти рокiв не було.

            стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг

            Аудиторською палатою України, протягом року, стягнення до дiяльностi зовнiшнього аудитора не застосовувались. Факти подання недостовiрної звiтностi фiнансової установи, що пiдтвердщена аудиторським висновком не виявлено.

 

13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, зокрема:

            наявність механізму розгляду скарг

            В товариствi ведеться книга скарг та пропозицiй вiдпочиваючих. Скарги розглядаються комiсiєю.

            прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги

            Контроль за розглядом скарг покладено на головного лiкаря товариства -  Гулого Вiктора Яковича.

            стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг)

            Протягом року скарг не було.

            наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду

            Наявнiсть позовiв до суду стосовно надання фiнансових послуг товариством не було.

 


 

КОДИ

 

Дата

31.12.2012

Підприємство

Приватне акцiонерне товариство "Санаторiй "Мошногiр'я"

за ЄДРПОУ

02782314

Територія

Черкаська область, с.Будище

за КОАТУУ

7124981501

Організаційно-правова форма господарювання

Закрите акціонерне товариство

за КОПФГ

232

Орган державного управління

 

за СПОДУ

-

Вид економічної діяльності

Діяльність лікарняних закладів

за КВЕД

86.10

Середня кількість працівників (1): 128

Одиниця виміру: тис.грн.

Адреса: 19625, Україна, Черкаська обл., Черкаський район р-н, с. Будище, вул.Шевченка, 38

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

v

за міжнародними стандартами фінансової звітності

 

 

Баланс

на 31.12.2012 p.

Форма №1

 

Код за ДКУД

1801001

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи

 

 

 

Нематеріальні активи:

 

 

 

    залишкова вартість

010

0

0

    первісна вартість

011

0

0

    накопичена амортизація

012

( 0 )

( 0 )

Незавершені капітальні інвестиції

020

0

0

Основні засоби:

 

 

 

    залишкова вартість

030

2 453

2 484

    первісна вартість

031

4 648

4 922

    знос

032

( 2 195 )

( 2 438 )

Довгострокові біологічні активи:

 

 

 

    справедлива (залишкова) вартість

035

0

0

    первісна вартість

036

0

0

    накопичена амортизація

037

( 0 )

( 0 )

Довгострокові фінансові інвестиції:

 

 

 

    які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

040

0

0

    інші фінансові інвестиції

045

0

0

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

0

0

Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості

055

0

0

Первісна вартість інвестиційної нерухомості

056

0

0

Знос інвестиційної нерухомості

057

( 0 )

( 0 )

Відстрочені податкові активи

060

0

0

Гудвіл

065

0

0

Інші необоротні активи

070

0

0

Гудвіл при консолідації

075

0

0

Усього за розділом I

080

2 453

2 484

II. Оборотні активи

 

 

 

Виробничі запаси

100

274

174

Поточні біологічні активи

110

0

0

Незавершене виробництво

120

0

0

Готова продукція

130

0

0

Товари

140

0

0

Векселі одержані

150

0

0

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

 

 

 

    чиста реалізаційна вартість

160

83

50

    первісна вартість

161

83

50

    резерв сумнівних боргів

162

( 0 )

( 0 )

Дебіторська заборгованість за рахунками:

 

 

 

    за бюджетом

170

50

0

    за виданими авансами

180

0

0

    з нарахованих доходів

190

0

0

    із внутрішніх розрахунків

200

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

26

22

Поточні фінансові інвестиції

220

0

0

Грошові кошти та їх еквіваленти:

 

 

 

    в національній валюті

230

416

47

    у тому числі в касі

231

5

0

    в іноземній валюті

240

0

0

Інші оборотні активи

250

11

0

Усього за розділом II

260

860

293

III. Витрати майбутніх періодів

270

0

0

ІV. Необоротні активи та групи вибуття

275

0

0

Баланс

280

3 313

2 777

 

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Власний капітал

 

 

 

Статутний капітал

300

2 430

2 430

Пайовий капітал

310

0

0

Додатковий вкладений капітал

320

0

0

Інший додатковий капітал

330

0

0

Резервний капітал

340

697

697

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

0

-1 113

Неоплачений капітал

360

( 0 )

( 0 )

Вилучений капітал

370

( 0 )

( 0 )

Накопичена курсова різниця

375

0

0

Усього за розділом I

380

3 127

2 014

Частка меншості

385

0

0

II. Забезпечення таких витрат і платежів

 

 

 

Забезпечення виплат персоналу

400

0

0

Інші забезпечення

410

0

0

Сума страхових резервів

415

0

0

Сума часток перестраховиків у страхових резервах

416

0

0

Цільове фінансування  (2)

420

0

0

Усього за розділом II

430

0

0

ІІІ. Довгострокові зобов'язання

 

 

 

Довгострокові кредити банків

440

0

0

Інші довгострокові фінансові зобов’язання

450

0

0

Відстрочені податкові зобов’язання

460

0

0

Інші довгострокові зобов’язання

470

0

0

Усього за розділом ІІІ

480

0

0

IV. Поточні зобов'язання

 

 

 

Короткострокові кредити банків

500

0

200

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями

510

0

0

Векселі видані

520

0

0

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

0

159

Поточні зобов’язання за розрахунками:

 

 

 

    з одержаних авансів

540

67

10

    з бюджетом

550

14

37

    з позабюджетних платежів

560

0

0

    зі страхування

570

33

64

    з оплати праці

580

72

290

    з учасниками

590

0

0

    із внутрішніх розрахунків

600

0

0

Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу

605

0

0

Інші поточні зобов'язання

610

0

3

Усього за розділом IV

620

186

763

V. Доходи майбутніх періодів

630

0

0

Баланс

640

3 313

2 777

(1) Визначається в порядку, встановленому спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі статистики.

(2) З рядка 420 графа 4  Сума благодійної допомоги

(421)

0

 

Примітки: Всi показники, що характеризують фiнансовий стан товариства, знаходяться у межах теоретичних значень i позитивно характеризують його фiнансовi можливостi.Пiдприємство не має довгострокової заборгованостi та простроченої поточної.Основнi засоби зношенi  на 5 3 %. Фiнансовий стан задовiльний.Попереднi роки товариство працювало прибутково i на початок року мало резервний фонд 697 т.грн та перевищення розмiру чистих активiв над розмiром Статутного  капiталу.  Збиткова робота 2012 року ( 1113 т.грн збиткiв)  призвела до рiзкого зменшення  чистих активiв i порушення необхiдних пропорцiй.

Чистий прибуток у товариства вiдсутнiй. 

 

 

Керівник                                           Гулий Вiктор Якович

 

Головний бухгалтер                                  Пiхота Валентина Володимирiвна


 

КОДИ

 

Дата

31.12.2012

Підприємство

Приватне акцiонерне товариство "Санаторiй "Мошногiр'я"

за ЄДРПОУ

02782314

Територія

Черкаська область, с.Будище

за КОАТУУ

7124981501

Орган державного управління

 

за СПОДУ

-

Організаційно-правова форма господарювання

Закрите акціонерне товариство

за КОПФГ

232

Вид економічної діяльності

Діяльність лікарняних закладів

за КВЕД

86.10

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

v

за міжнародними стандартами фінансової звітності

 

Одиниця виміру: тис.грн.

Звіт про фінансові результати

за 2012 рік

Форма №2

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

 

Код за ДКУД

1801003

Стаття

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

7 370

11 105

Податок на додану вартість

015

( 863 )

( 1 296 )

Акцизний збір

020

( 0 )

( 0 )

 

025

( 0 )

( 0 )

Інші вирахування з доходу

030

( 0 )

( 0 )

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

035

6 507

9 809

Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

040

( 7 159 )

( 9 026 )

Валовий прибуток:

   прибуток

050

0

783

   збиток

055

( 652 )

( 0 )

Інші операційні доходи

060

31

52

У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності

061

0

0

Адміністративні витрати

070

( 430 )

( 516 )

Витрати на збут

080

( 0 )

( 0 )

Інші операційні витрати

090

( 4 )

( 48 )

У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності

091

( 0 )

( 0 )

Фінансові результати від операційної діяльності:

   прибуток

100

0

271

    збиток

105

( 1 055 )

( 0 )

Доход від участі в капіталі

110

0

0

Інші фінансові доходи

120

0

0

Інші доходи (1)

130

0

0